عشق و فناوری

عشق و فناوری سلام وردپرس ، سلامی به خود و سایت شما قدیم ها وقتی به عزیزی نامه می نوشتند روزها منتظر جواب آن می ماندند و گاهاً هم هر روز صندوق پستی محل را چک می کردند که شاید نامه ای داشته باشند! امروزه با وجود موبایل هایی که روزانه که چه عرض کنم، […]