آموزش طراحی سایت استادی ۴ آبان ماه ۹۷

15-1 آموزش میلرلایت – قسمت اول پارت اول

15-2 آموزش میلرلایت - قسمت اول - پارت 2

15-3 آموزش میلرلایت – قسمت اول – پارت ۳

15-4 آموزش میلرلایت – قسمت دوم – پارت ۱

15-5 آموزش میلرلایت – قسمت دوم – پارت ۲

16-1 آپدیت قالب قسمت اول

16-2 آپدیت قالب قسمت دوم

17-1 مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت اول

17-2 مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت دوم

17-3 مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت سوم

17-4 مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت چهارم

17-5 مدیریت فایل ها با سایت پشتیبان – قسمت پنجم

بسته پیشنهادی پکیج برای بخش چهارم